Meetting Samutprakan Immigration

Meetting Samutprakan Immigration

  • ข้อมูลท้องถิ่นภายในจังหวัดสมุทรปราการที่น่าสนใจ
  • แรงงาน 3 สัญชาติ ในประเทศไทย
  • สวัสดิการสำหรับข้าราชการตำรวจที่ควรรู้
  • ระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติงานขออยู่ต่อที่น่าสนใจ
  • แนวทางการปฏิบัติในการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ออนไลน์
  • เพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจงานบริการ การใช้ภาษาเมียนมา
  • อบรมการใช้ Line Official