ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมือง

ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมือง ประกอบความรู้เกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ ตม.จว.สมุทรปราการ

> VISA กลุ่ม G7
> รหัส VISA
> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดจำนวนเงินคนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประกาศ 8 พ.ค.2543
> แบบคำขอพิสูจน์สัญชาติ (ตม.10)
> แบบ ตม.84 และ ตม.85
> กฎกระทรวง (พ.ศ.2523) ค่าทำการล่วงเวลาตรวจพาหนะ
> กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2542) ตม.1, ตม.2, ตม.3 และ ตม.4
> กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
> กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2547) บัตร ตม.6
> กฎกระทรวง พ.ศ.2545
> กฎกระทรวง พ.ศ.2546
> กฎกระทรวง พ.ศ.2553 ACMECS VISA
> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตเข้า-ออก ของบุคคลที่ใช้ ACMECS VISA
> กลุ่มประเทศวีซ่า ผ. และ ผผ.
> ข้อตกลงไทย-พม่า ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศ
> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน (ค่าธรรมเนียมหนังสือผ่านแดน)
> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่าน ตม.ในการขอรับการตรวจลงตรา (VISA on Arrival)
> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาต ด่าน ตม. ในการขอรับ VISA on Arrival
> บัญชีรายชื่อ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ช่องทางอนุญาติ ตามประกาศกระทรวงมหาไทย พ.ศ.2556
> ตม.35 หนังสือแจ้งคำสั่งให้คนต่างด้าวเข้าเมืองทราบ
> ระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 (ตราตรวจเข้า-ออก)
> ระเบียบ ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการตรวจลงตราและเปลียนประเภทการตรวจลงตรา
> ระดับทัณฑ์ทางวินัย
> การตรวจ First port of arrival และ First port of departure
> ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง (บัตร ตม.6)
> ลักษณะ 34 บทที่ 5 การประกัน
> ลักษณะ 34 บทที่ 6 แก้ไข ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง
> ลักษณะ 34 บทที่ 6 การตรวจบุคคลและพาหนะทั่วไป
> คำสั่ง สตม.ที่ 115/2553 เรื่องการแก้ไขการประทับตราประทับในหนังสือเดินทาง ลง 29 มิ.ย.53
> คำสั่ง สตม.ที่ 214/2555 เรื่องการตรวจ ACMECS VISA ลง 19 ก.ย.55
> คำสั่ง สตม.ที่ 77/2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนสัญชาติไปจากเดิม
> คำสั่ง สตม.ที่ 78/2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่ไม่ผ่านการตรวจอนุญาต(หลุดตรวจ) จากพนักงานเจ้าหน้าที่
> คำสั่ง สตม.ที่ 79/2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่ตรงตามประเภทการตรวจลงตรา หรือ การยกเว้นการตรวจลงตรา