เอกสารสำหรับการขออยู่ต่อแบบธุรกิจ

 • 1. แบบคำขอ (ตม.7)
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 • 3. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.1)
 • 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • 5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด ฉบับนาย ทะเบียน รับรองไม่เกิน 6 เดือน
 • 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 • 7. สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) และใบเสร็จรับเงินและสำเนา สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร หรือกระทรวง พาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น (2 ปีล่าสุด)
 • 8. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการทางภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีพนักงานคนไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • 9. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • 10. สำเนาแบบรายการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส 1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • 11. สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36) ของปีงบการเงินล่าสุด 3 เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • 12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศครัวคนไทยเข้าทำงานแล้วไม่มีผู้มาสมัคร เป็นต้น
 • 13. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ
 • 14. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการตดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสตม.กำหนด (แบบ สตม.2)
 • 15. รูปถ่ายสถานประกอบการ
 • -ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ
 • -ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่
 • 16. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5, 6,7,8,9 และ 10 มาแสดงด้วย
 • 17. กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของปะเทศนั้นๆ

หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นทุกหน้าให้ประทับตราบริษัทและลงนามรับรองเอกสาร โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนกำหนดไว้

หมายเหตุ : เอกสาร 2 ชุด

Click for English Click for English