เอกสารสำหรับการอุปการะภรรยาไทย

 1. แบบฟอร์มคำร้องขออยู่ต่อ (ตม.7)
 2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ( ถ่ายสำเนาทุกหน้า จำนวน 2 ชุด )
 3. ได้รับการตรวจลงตราประเภท คนอยู่ชั่วคราว
 4. ทะเบียนสมรส หากเป็นทะเบียนสมรสจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย และต้องผ่านการรับรองจากกรมการกุงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ด้วย  และจะต้องให้ทางอำเภอรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.2 หรือ คร.22)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ภรรยาคนไทย
 6. ทะเบียนบ้าน ภรรยาคนไทย
 7. สูติบัตร บุตร(ถ้ามี)
 8. หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยโดยมีชื่อคนต่างด้าวเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งจะต้องมีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท ต่อเนื่องย้อนหลัง 2 เดือน และจะต้องนำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  หรือ
 9. กรณีมีรายได้หรือเงินบำนาญจากต่างประเทศ ต้องได้รับการรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย และต้องแสดงรายได้หรือเงินบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บาท
 10. แผนที่บ้าน
 11. ภาพถ่ายครอบครัว ณ ปัจจุบัน (ถ่าย ณ ที่พักอาศัยของตนเอง)
 12. เงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมดข้างต้นให้ถ่ายสำเนา 2 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

Click for English Click for English