เอกสารสำหรับขออยู่ต่อ(หรือต่อวิซ่าแรง)งานต่างด้าว

  • 1. แบบฟอร์มขออยู่ต่ออายุวีซ่า (ตม.7) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5” จำนวน 1 รูป
  • 2. หนังสือเดินทาง
  • 3. ใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว
  • 4. ทร.38/1
  • 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน
  • 6. ใบโควตาของนายจ้าง
  • 7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของนายจ้าง
  • 8. แผนที่
  • 9. กรณีเปลี่ยนนายจ้างต้องมีใบเสร็จเปลี่ยนนายจ้างมาด้วย

หมายเหตุ : นายจ้างต้องเป็นผู้พาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตัวเอง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น(คนไทย) มาดำเนินการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 500 บาท

หมายเหตุ : เอกสาร 2 ชุด