เอกสารสำหรับการใช้ชีวิตบั้นปลาย

  1. แบบฟอร์มคำร้องขออยู่ต่อ (ตม.7)
  2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
  3. ได้รับการตรวจลงตราประเภท คนอยู่ชั่วคราว
  4. หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยชื่อคนต่างด้าว รับรองเงินฝากเกินกว่า 800,000 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ
  5. กรณีมีรายได้หรือเงินบำนาญจากต่างประเทศ ต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย และต้องแสดงรายได้หรือเงินบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท

*** มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ***

หมายเหตุ : เอกสาร 2 ชุด

Click for English Click for English