เอกสารสำหรับอาสาสมัคร

 • 1.แบบฟอร์มคำร้องขออยู่ต่อ (ตม.7)
 • 2.หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 • 3.ได้รับการตรวจลงตราประเภท คนอยู่ชั่วคราว
 • 4. ใบอนุญาตทำงาน
 • 5. หนังสือรับรองจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
 • 6. หนังสือรับรองจากสมาคมหรือมูลนิธิ
 • 7. หนังสือชี้แจงการทำงานคนต่างด้าวตามแบบที่ สตม.กำหนด
 • 8. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน
 • 9. ใบอนุญาตจัดตั้งองค์กร และผู้รับใบอนุญาต
 • 10.แผนผังองค์กร
 • 11.แผนที่ตั้งองค์กร
 • 12.รายงานผลการดำเนินการประจำปี

หมายเหตุ : เอกสาร 2 ชุด

Click for English Click for English