การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

IMG_4793

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้ง

 • 1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
 • 2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
 • 3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • 4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
 • 5. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย

สถานที่รับแจ้ง

 • 1.สำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา แจ้งที่ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงรายหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย(ส่วนแยก) ตั้งที่ อบจ.เชียงราย ถ.ศูนย์ราชการ-ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
 • 2.สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว พม่า และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา แจ้งที่ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงรายเท่านั้น

เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง

 • 1.หนังสือเดินทาง (Passport)
 • 2.ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
 • 3.กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่เกิน 90 วัน ทางไปรษณีย์

 • 1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
 • 2. สำเนาบัตร ตม.6 (TM.6) ดูตัวอย่างบัตร ตม.6
 • 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ใบนัดครั้งต่อไป กรณีที่ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศ) ให้ใช้ใบจริงเท่านั้น ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง
 • กรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามา ให้นับ 90 วันใหม่จากวันเดินทางเข้าจนครบ 90 วัน จึงแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
 • 4. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม ตม. 47ให้สมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง
 • 5. ซองจดหมาย ขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดครั้งต่อไปและแบบฟอร์ม ตม.47 กลับไปยังท่าน
 • 6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้เอกสารกลับคืน
 • ส่งก่อนวันครบกำหนดแจ้งครั้งต่อไป 15 วัน มายังที่อยู่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

หมายเหตุ : – การแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน และการแจ้งต่อไปทุกๆ 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่อย่าง

Click for English Click for English