O11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตม.จว.สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน ต.ค.66 – มี.ค.67
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตม.จว.สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน ต.ค.66 – มี.ค.67
 

รายงานการใช้งบประมาณต่อหัวหน้าหน่วย

 

ณ วันที่ 31 มี.ค.67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567