ITA 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประกาศนโยบาย

 

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

 

ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 
 
 

กลับสู่ด้านบน