O15.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน

หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2565

ณ วันที่ 31 มี.ค.67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567