O14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 
 

ณ วันที่ 22 ก.พ. 67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567