O22.การจัดการทรัพย์สิน ของราชการ ของบริจาคการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

1. ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการการจัดการทรัพย์สินของราชการ และของบริจาค

2. การจัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง
และแนวทางการนำไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2567

3. รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค
การจัดเก็บของกลาง

 

ณ วันที่ 31 มี.ค.67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567