O3.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กฎหมายคนเข้าเมือง

กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ณ วันที่ 31 มี.ค.67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567