O3.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายคนเข้าเมือง

กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ณ วันที่ 1 ก.พ.67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567