เอกสารสำหรับการอยู่ในความอุปการะสามีไทย

  1. แบบฟอร์มคำร้องขออยู่ต่อ (ตม.7)
  2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
  3. ได้รับการตรวจลงตราประเภท คนอยู่ชั่วคราว
  4. ทะเบียนสมรส หากเป็นเอกสารจากต่างประเทศต้องได้รับการรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย และทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
  5. บัตรประจำตัวประชาชน สามีคนไทย
  6. ทะเบียนบ้าน สามีคนไทย
  7. สูติบัตร บุตร(ถ้ามี)
  8. แผนที่บ้าน
  9. ภาพถ่ายครอบครัว ณ ปัจจุบัน

หมายเหตุ : เอกสาร 2 ชุด

Click for English Click for English